Consumatorii (utilizatorii) care nu au încheiat contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare cu S.C. NOVA APASERV S.A. Botoşani în calitate de operator regional al serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, sunt invitați la sediile Operatorului pentru întocmirea și semnarea contractului.
Nova apaserv reaminteşte acestora prevederile art. 47 alin. (1) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, conform cărora:
„(1)Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
a)refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
b)nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament;
c)racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare, respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator;
d)utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;
e)modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice.”