Important pentru cei care vor sa munceasca: Anunt de angajare SC Locativa SA

 S.C. LOCATIVA S.A., cu sediul în Cal. Națională nr. 70, organizează  în data de 11 mai 2020, ora 10.00, concurs (probă scrisă) pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului de administrator imobile  cod CAEN  515303

 1. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă.
 2. Condiții de desfășurare a concursului:

– Data susținerii probei scrise: 11 mai 2020, ora 10.00;

– Dosarele de înscriere la concurs (anexa 1) se depun în perioada 27 aprilie – 08  mai 2020, ora 14.00, la  secretariatul societății din Calea Națională nr. 70, Botoșani, după ce primesc avizul de la Bir. R.U.

– Locul de desfășurare a concursului: sediul S.C. Locativa S.A. din Botoșani, Calea Națională nr. 70.

Condiții specifice de participare la concurs:

 1. studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
 2. b) vechime în domeniu – 10 ani

            Condiții generale de participare la concurs:

Este cetățean  român  cu  domiciliul în România sau UE; Are vârsta minimă  de 18 ani  împliniți; Are capacitate deplină de exercițiu; Are stare de sănătate  corespunzătoare  pentru  postul pentru care concurează, atestat prin adeverința  depusă la dosarul de concurs; Îndeplinește condițiile de studii – medii; Nu a fost condamnat pentru săvârșirea  unei  infracțiuni – de serviciu sau în legătură cu serviciul, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o  incompatibilă  cu postul  ocupat.

             Relații suplimentare se pot obține de la Telefon – 0231-532273, interior 105.

 

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

 • Cerere de înscriere la concurs adresata Directorului general al SC Locativa SA Botosani,
 • Curriculum vitae,
 • Copia actului de identitate,
 • Copiile diplomelor de studii, certificatelor și altor acte care atestă efectuarea unor specializări în domeniu,
 • Cazier judiciar. În primă fază, documentul poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la data la care este declarat admis, candidatul are obligația de a prezenta originalul documentului.
 • Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de medicul de familie.
 • Copia carnetului de muncă și/sau după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

 

 

B I B L I O G R A F I E

În vederea susținerii concursului pentru  ocuparea postului de

Administrator imobile

 

Nr. crt. Denumire  documente ptr. studiu
1. Legea 114/96, Legea locuințelor, cu modificările și completările ulterioare
2. Legea 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare actualizată
3. Legea 152/98, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe,  actualizată cu Ord. 30/2017
4. ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
5. OUG 40/99 – Legea 241/2001

 

de |2020-05-07T13:59:50+03:007 mai 2020|TOP NEWS|

One Comment

 1. cristina 7 mai 2020 at 16:11 - Reply

  anunt pe 7 05.2020 si inscriere la concurs pana pe 8.05.2020?

Leave A Comment