În conformitate cu prevederile art.133,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de marţi 12 mai 2020, ora 9,00 are loc (prin intermediul  mijloacelor de comunicare la distanţă) în sala Căminului Cultural Răchiţi, şedinţa ordinară pe luna mai , 2020 , cu următoarea ordine de zi:

 

 1. Prezentarea Ordinului Prefectului nr.203/30.04.2020.
 2. Proiect de hotarâre privind validarea mandatului de consilier local al dnei Tesculeanu Florica.
 3. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
 4. Proiect de hotarâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, cu rata infIatiei de 3,8%
 5. Proiect de hotarâre privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T.  Răchiţi  în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării Actului adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017
 6. Proiect de hotarâre privind acordarea pe perioada stării de urgenţă decretată la nivel national, ajutoare de urgenţă în natură constând în alimente pentru familiile sau pentru persoanele singure, vulnerabile din punct de vedere medical, social , economic de pe raza comunei Răchiţi.
 7. Proiect de hotarâre privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi, pentru luna martie
 8. Proiect de hotarâre privind aprobarea Devizului general pentru investiţia”Reabilitare şi modernizare Şcoala Primară nr.3 Costeşti, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani”.
 9. Raport de activitate pe anul 2019 al primarului comunei Răchiţi .
 10. Raport de activitate pe anul 2019 al viceprimarului comunei Răchiţi.
 11. Raport de activitate pe anul 2019 al consilierilor locali

 

 

PRIMAR

Florin Dan Bulgaru