Comunicat de presa Directia Agricola Botosani: „3000 de euro pentru fiecare hectar cultivat cu usturoi!”Ai aici conditiile si actele necesare!

A fost adoptata Hotărârea nr. 436/2021 privind modificarea si completarea HG 108/2019 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”.

Sprijinul financiar este de 3.000 euro/ha cultivat cu usturoi și  plata se acordă proporțional cu suprafața efectiv cultivată, cu încadrarea în bugetul alocat pentru 2021.

Cererile se depun la Direcțiile pentru Agricultură Județeană BOTOȘANI, până la data de 15 mai 2021, inclusiv, conform procedurii comunicată către UAT-uri, de către următorii beneficiari:

– producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător;
– producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
– producători agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii :

 1. a) să dețină o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;
  b) să obțină o producție de minim 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a)
  c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi la data depunerii cererii;
  d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative;
 2. e) sa dețină Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat cu tratamentele aplicate culturii.

 

Pentru a se înscrie în program, beneficiarii depun o CERERE-tip, însoțită de următoarele documente:

 

 1. a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
 2. b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;
 3. c) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
 4. d) adeverința, în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafața de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
 5. e) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;
 6. f) copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află terenul utilizat în anul de cerere, din care să rezulte suprafețele cultivate cu usturoi.
 7. g) copie conform cu originalul ATESTAT DE PRODUCĂTOR .
 8. h) dosar cu șină.

Valorificarea producției se face în perioada 15 iunie – 22 noiembrie, iar documentele justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care atestă valorificarea producției de usturoi se depun la Direcția Agricolă  Județeană BOTOȘANI până la data de 29 noiembrie

de |2021-04-20T06:05:50+03:0020 aprilie 2021|TOP NEWS|

Leave A Comment