În conformitate cu prevederile art.133,134 şi art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de vineri 28.05.2021 , ora 9,00  va avea loc  în  sala Căminului Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, şedinţa  extraordinară a Consiliului Local Răchiţi pe luna mai  2021.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal din şedinţa C.L. din data de 19.04.2021.
  2. Proiect de hotarâre privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani.
  3. Proiect de hotarâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Botoşani , în perioda 2014-2020” a unui teren pentru construirea unui rezervor de înmagazinare apă, în sat Răchiţi, comuna Răchiţi.

4.Proiect de hotarâre privind  aprobarea bugetului şi a cheltuielilor legate de proiectul”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna RACHITI, Judetul BOTOSANI”

5.Proiect de hotarâre privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi,

pentru luna aprilie 2021.

6.Proiect de hotarâre privind aprobarea Devizului General, a indicatorilor tehnico-economici şi a cofinantarii de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile la proiectul „ Înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED echipate cu sistem de dimare care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții în comuna Răchiți, județul Botoșani”.

 

 

 

 

               PRIMAR,

BULGARU FLORIN DAN