În conformitate cu prevederile art.133,134 şi art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de luni, 28.06.2021 , ora 9,00  va avea loc  în  sala Căminului Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

 

            1.Aprobarea proceselor verbale  din şedinţele Consiliului local din data de  28.05.2021, 04.06.2021 şi 11.06.2021.

2.Proiect de hotarâre  privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi, pentru luna mai 2021.

3.Proiect de hotarâre privind prelungirea valabilitatii Strategiei de dezvoltare locala 2014-2020 a comunei Rachiti.

4.Proiect de hotarâre privind   acordarea mandatului special reprezentantului UAT RĂCHIŢI  în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării tarifelor distincte și a Actelor adiționale nr. 8 și nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani,  nr. 927/14.07.2017

5.Proiect de hotarâre privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Răchiţi.

6.Proiect de hotarâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni.

7.Proiect de hotarâre privind modificarea şi completarea HCL nr.25/27.03.2017.

8.Proiect de hotarâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul comunei Răchiţi.

Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General, documentația tehnică și indicatorii economici pentru obiectivul:” Lucrări de întreținere drumuri de interes local în comuna Răchiți, județul Botoșani”

 

 

 

 

 

               PRIMAR,

BULGARU FLORIN DAN