În conformitate cu prevederile art.133,134 şi art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de luni, 27.09.2021  , ora 9,00  va avea loc  în  sala Căminului Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi pe luna septembrie  2021.

                        

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

               

  1. Aprobarea proceselor verbale din şedinţele din data de 30.08.2021 şi 17.09.2021.
  2. Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
  3.       Proiect de hotarâre privind aprobarea încheierii acordului de cooperare între comuna Răchiţi  judeţul Botoşani  din România și  comuna Bălăbăneşti, raionul Criuleni din Republica Moldova.

4.Proiect de hotarâre privind  aprobarea  documentaţiilor cadastrale cu propunerea de dezmembrarea imobilelor cu numerele cadastrale 55839 și 56033 situate în intravilanul localității Răchiți, comuna Răchiţi.

5.Proiect de hotarâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Răchiţiîn Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA Botoşani”pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară„ AQUA Botoşani”.

6.Proiect de hotarâre privind numirea reprezentantului Consiliului local Răchiţi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei  a Şcolii Gimnaziale nr.1 Răchiţi, judeţul Botoşani, în anul şcolar 2021/2022 .

7.Proiect de hotarâre  aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi, pentru luna iulie 2021.