În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară pe luna martie  a Consiliului Local Răchiţi, va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna Răchiţi, în ziua de   luni, 28.03.2021, ora 9,00

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea procesului verbal din luna februarie 2022.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a comunei Răchiți, județul Botoșani.

3.Proiect de hotărâre privind  transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, către Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.), a terenului în suprafață de 3300 m2, situat în intravilanul comunei Răchiți, înscris în C.F. nr. 55475 Răchiți, nr. cadastral 55475 (nr. top. 496), în vederea realizării investiției “Locuințe pentru tineri destinate închirierii”.

4.Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea realizării obiectivului”Construire spălătorie auto self- service 4 boxe” în sat Răchiți, comuna Răchiți,beneficiar S.C.B.E.E. TRADING PARTENER SRL.

5.Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

6.Proiect de hotarâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.

7.Prezentarea raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a UAT Răchiți.

8.Prezentarea Raportui anual de activitate a viceprimarului comunei Răchiți.

9.Prezentarea Raportui anual de activitate a consilierilor locali.

 

 

 

                    PRIMAR,

              Bulgaru Florin Dan