În conformitate cu prevederile art.133, 134 şi art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de luni, 24 octombrie 2022 ,ora 9,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului local ,  în sala Căminului Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, .

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea proceselor verbale a ședințelor Consiliului local  din  29.09.2022 și 05.10.2022.

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi, pentru lunile iulie, august și septembrie 2022.

3.Proiect de hotarâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ – teritoriale Răchiți în Adunarea Generală a Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani.

  1. Proiect de hotarâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni.

5.Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr.49/28.07.2022 privind   vânzarea prin licitație publică a unor loturi de  teren situate în intravilanul satului Costeşti,comuna Răchiţi, judeţul Botoșani, parcela cadastrală nr. 49 aparţinând domeniului privat al comunei Răchiţi, județul Botoșani