În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi,   va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, , în data de  28.11.2023, ora 9,00.

Ședinta va avea următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea proceslui verbal din ședința Consiliului local din 26 octombrie 2023.

2.Proiect de hotarâre privind alegerea unui președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

3..Proiect de hotarâre privind  solicitarea de transfer cu titlu gratuit a bunului imobil  din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al  Comunei  Răchiți.

4.Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

6.Proiect de hotarâre privind  aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi, pentru luna octombrie 2023.

7.Proiect de hotarâre  privind aprobarea DTAC – Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor pentru proiectul de finantare  „INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA RACHITI, JUDETUL BOTOSANI” și a devizului general/devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea inteligenta de distribuție gaze naturale în comuna Răchiți, judetul Botosani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului .

8.Proiect de hotarâre privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

9.Proiect de hotarâre privind validarea și însușirea Dispoziției Primarului nr.274/09.11.2023.

10.Proiect de hotarâre privind efectuarea de cheltuieli ocazionate de evenimentele de sfărșit de an constând în  pachete sociale copiilor de la Școala Gimnazială nr.1 Răchiți.