În conformitate cu prevederile art.133 ,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare , se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că  şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi,   va avea loc  în Căminul Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi,  în data de  25.03.2024, ora 9,00.

Ședinta va avea următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea proceselor verbale din ședințele  CL  din luna februarie 2024.

2.Proiect de hotarâre privind  acordarea mandatului special reprezentantului UAT Răchiți  în A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’  în vederea aprobării tarifului  și Actului adițional nr.  16 la Contractul de delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017

  1. Proiect de hotarâre privind aprobarea navetei cadrelor didactice de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Răchiţi,  pentru lunile ianuarie și februarie  2024.
  2. Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării Indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Creșterea/Îmbunătățirea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Primăriei Comunei Răchiți” – faza PTh
  3. Proiect de hotarâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Răchiţi a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei  Răchiţi.
  4. Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr.9222/2017 încheiat cu SC VICNIC SRL.
  5. Proiect de hotarâre privind aprobarea  încetării  contractui de închiriere nr.4625 din 11.05.2023 încheiat între Comuna Răchiți prin primar și Isac Victor pentru închirierea unei suprafețe de pajiști permanente (pășuni) din domeniul privat a comunei Răchiți.
  6. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  Sălii de sport scolară  din sat Răchiți.     
  7. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare  a Bazei sportive multifuncționale din sat Costești, com.Răchiți.
  8. Proiect de hotarâre privind aprobarea înființării Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân comuna Rachiti ,județul Botosani

11.Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii  păşunilor din proprietatea privată a comunei Răchiţi

12.Proiect de hotarâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr.138/21.12.2023 privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2024

13.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public.

14.Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezmembrarea imobilului cu numărul   cadastral 56328 situat   în intravilanul   satului Răchiți, comuna Răchiţi

15.Proiect de hotarâre privind aprobarea  documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezmembrarea imobilului  cu numărul  cadastral 56625 situat  în intravilanul  satului Răchiți, comuna Răchiţi.

16.Proiect de hotarâre privind aprobarea  documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezmembrarea imobilului  cu numărul  cadastral 56578 situat  în intravilanul  satului Răchiți, comuna Răchiţi.

17.Proiect de hotarâre privind declararea lunii aprilie 2024 „LUNA CURĂŢENIEI”

18.Prezentarea cererii  UAT Stăuceni.

  1. Raport de activitate al primarului pe anul 2023  privind starea economică, socială și de mediu a UAT  Comuna Răchiți,; Raportul  primarului comunei Răchiți asupra situaţiei gestionării bunurilor aparținând patrimoniului comunei Răchiți, județul Botoşani, pe anul 2023

20..Raportul de activitate al viceprimarului comunei Răchiți pe anul 2023.

21.Raportul de activitate al  consilierilor locali pe anul  2023.

 

 

 

 

 

 

                       P