Politica fiscală prociclică practicată  de România în ultimii ani, a condus la epuizarea spaţiului fiscal necesar pentru stimularea economiei în perioadele de recesiune şi poate constrânge sever politica fiscal-bugetară  în perioadele economice dificile, cum este cea generată de pandemie. (…) Deficitele înalte devin greu de gestionat în perioadele de criză din cauza creşterii aversiunii la risc a investitorilor externi de care depinde finanţarea acestora. În prezent, în ceea ce priveşte politica bugetară, pentru România a fost declanşată procedura de deficit excesiv (EDP) întrucât deficitul ESA a depăşit pragul stabilit de reglementările europene de 3% din PIB în anul 2019”, se arată în Nota de fundamentare a documentului.

Schimbări preconizate:

– Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul 2021, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii nu acordă vouchere de vacanţă

– Modificarea Legii nr. 127/2019 în sensul prorogării datei de intrare în vigoare a aceste legi la 1 septembrie 2023. Astfel, în anul 2021 valoarea punctului de pensie se va menţine la nivelul de 1.442 lei, astfel cum a fost majorat cu 14% prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020, iar începând cu anul 2022 valoarea punctului de pensie se va majora cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă cel mult 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, cuantumul efectiv al majorării şi data de acordare urmând a se stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat

Abrogarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2020 prin care s-a instituit sporul de 30% la salariul de bază pentru personalul instituţiilor prefectului implicat în activităţi de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19. Această măsură a creat o situaţie discriminatorie comparativ cu celelalte categorii de personal  din instituţii publice implicate în activităţi de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 şi a generat nemulţumiri în rândul acestora

– Se propune şi modificarea art. 205 alin. (2) din 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii dreptului studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, să beneficieze, pe parcursul anului canedaristic, de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, cu metroul, precum şi pentru transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi transport intern naval

– Se creează posibilitatea ca sumele rămase în sold pentru facilităţile de transport destinate utilizării pentru studenţi, să poată fi alocate în anii următori pentru acordarea de burse tot pentru studenţi, ca măsuri de protecţie socială şi în sprijinul acestora, avându-se astfel în vedere necesitatea utilizării acestor sume în mod judicios şi ţinând cont de principiul autonomiei universitare

– Totodată, având în vedere că s-au încheiat contractele de management ale conducătorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar şi având în vedere iminenţa organizării concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere, cu consecinţa încheierii unor noi contracte de management, se impun clarificări privind numărul de zile de concediu la care personalul de conducere din unităţile de învăţământ preuniversitar şi din unităţile conexe are dreptul, prin clarificarea şi corelarea cu prevederile ce reglementează numărul de zile de concediu acordat personalului de îndrumare, conducere şi control din inspectoratele şcolare, în situaţia neadoptării acestor măsuri s-ar încălca principiul securităţii raporturilor juridice menit să asigure previzibilitatea situaţiilor şi a raporturilor juridice ce vor izvorî din încheierea noilor contracte de management.

– Se propune prorogarea până la 1 aprilie 2022 a datei de  intrare în vigoare a Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar. Această lege aprobă pentru personalul feroviar, atât din cadrul instituţiilor publice cât şi din cadrul operatorilor economici cu capital majoritar de stat, drepturi de natură salarială şi de asistenţă socială cu impact asupra bugetului de stat generat, în principal, de creşterea compensaţiei serviciului public de transport feroviar de călători şi a cheltuielilor cu administrarea infrastructurii feroviare de circa 978 milioane lei.

– Se propune modificarea art. 3^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea instituirii unui cadru legal general pentru organizarea de toate unităţile sanitare din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională  să organizeze centre de vaccinare împotriva COVID-19. Finanţarea centrelor organizate suplimentar peste numărul aprobat prin Strategia de vaccinare împotriva COVID – 19 în România, se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

– În actualul context generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se propune adoptarea unor noi măsuri care să permită asigurarea accesului la testarea şi vaccinarea împotriva COVID-19 în condiţii de siguranţă, eficacitate şi echitate pentru prevenirea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 şi a personalului ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională trimis în misiune permanentă în străinătate. Cheltuielile privind testarea şi vaccinarea acestuia se suportă din bugetele instituţiilor trimiţătoare.

Potrivit Ministerului, neadoptarea acestor măsuri, în regim de urgenţă, poate avea consecinţe negative şi ar genera:

– un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea finanţelor publice,

– întârzieri în adoptarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, afectând posibilităţile de finanţare în anul 2021 a acţiunilor de limitarea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi a măsurilor în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice,

– majorarea cheltuielilor bugetare, ceea ce creează premisele unui dezechilibru bugetar,

– posibile repercusiuni grave, dată fiind necesitatea atingerii imunităţii colective, circa 70% din populaţie să fie protejată, pentru a permite ca pandemia să fie sub control şi în cele din urmă, eradicată.