În conformitate cu prevederile art.133,134 şi art.135 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Răchiţi că în ziua de marţi, 20.07.2021 , ora 8,00  va avea loc  în  sala Căminului Cultural  din satul Răchiţi, comuna  Răchiţi, şedinţa  ordinară a Consiliului Local Răchiţi.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021.

2.Proiect de hotarâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la     obiectivul de investiţii”ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE ȘI EXTINDERE REȚEA APĂ ÎN SATUL ROȘIORI,COMUNA RĂCHIȚI, JUDEȚUL BOTOȘANI”, după semnarea procesului verbal de recepție.

3.Proiect de hotarâre privind aprobarea  radierii din Cartea Funciară nr.52655-proprietar Mihai Sidonia, a notarii condiţiei impuse de Consiliul local prin contractul de schimb  nr.3322/13.01.2007, – “desfăşurarea unor activităţi de industrie alimentară”  cu “ desfăşurarea de activităţi specifice UTR1- Zonă unităţi industriale-depozitare” conform PUG al comunei Răchiţi.

4.Prezentarea cererii nr.2141/07.07.2021 a UAT Stăuceni.

 

 

 

 

 

 

 

               PRIMAR,

BULGARU FLORIN DAN