ANUNȚ
În conformitate cu prevederile art.133, 134 şi art.135 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei
Răchiţi că în ziua de joi, 29.09.2022, ora 9,00 va avea loc ședința ordinară a Consiliului local , în sala
Căminului Cultural din satul Răchiţi, comuna Răchiţi, .
Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:
1.Aprobare procese verbale din ședințele anterioare, luna septembrie 2022.
2.Proiect de hotarâre privind acordarea mandatului special reprezentantului comunei Răchiți în
AGA. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr. 14 la Contractul de
delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale
solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017 ,
3. Proiect de hotarâre privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Răchiți în
A.G.A. A.D.I. ,,Ecoproces’’ în vederea aprobării tarifului și Actului adițional nr. 15 la Contractul de
delegare a gestiunii ,,Concesionarea serviciului public de colectare şi transport a deşeurilor municipale
solide în judeţul Botoşani” – zona 4 Botoșani nr. 927/14.07.2017.
4.Proiectdehotarâreprivindacordareadreptuluideaccespeproprietateapublicăacomunei
Răchiți, județul Botoșani, pentru S.C. ORANGE S.A., în vederea instalării, întreținerii sau mutării
rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora
5.Proiect de hotarâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Răchiţi, judeţul Botoşani